Technika administratívy - DAAL - počítačové kurzy

Počítačové kurzy
+421944 516 434
+421907 637 377
Počítačové kurzy
Spišská Nová Ves
e-mail: daal@daal.sk
+421944 516 434
+421907 637 377
e-mail: daal@daal.sk
+421944 516 434
+421907 637 377
Počítačové kurzy
Preplatenie PC kurzov prostredníctvom ÚPSVaR/Kompas+/
počítačové kurzy
Preplatenie PC kurzov prostredníctvom ÚPSVaR/Kompas+/
počítačové kurzy
e-mail: daal@daal.sk
Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves
Prejsť na obsah

Technika administratívy

PC kurzy pre nezamestnaných

Výpočtová technika - Technika administratívy
 
Kurz je určený pre všetkých záujemcov, ktorí chcú nadobudnúť zručnosti vyžadované v pracovných pozíciách v administratíve a rôznych asistentských pozíciách v štátnom, resp. súkromnom sektore.

Trvanie: 80 hodín /1 hodina=60 min.
Miesto konania: Spišská knižnica v Spišskej Novej Vsi, Letná 28

Osnova:
  
Textový editor Microsoft Word, ako prostriedok pre hospodársku korešpondenciu:
 • word ako prostriedok pre hospodársku korešpondenciu
 • formátovanie textu
 • klávesové skratky
 • odstavce, číslovanie, odrážky
 • práca so štýlmi
 • vloženie tabuľky, obrázkov, tvarov atď.
 • záhlavie a zápätie, číslovanie stránky, zalomenie stránky, generovanie obsahu
 • vkladanie kopírovaného textu z iného dokumentu
 • rozloženie stránky a nastavenie
 • pozadie stránky – vodotlač, farba, orámovanie
 • uloženie práce

Technika administratívy a hospodárska korešpondencia:
 
Účel: získanie vedomostí a praktických zručností na racionálne vykonávanie administratívnych činností
 
Metóda výučby:
 • teoretická časť
 • praktické ukážky
 • samostatný nácvik
 
Obsah:
 • oboznámenie sa s klávesnicou
 • zameranie sa na desaťprstovú hmatovú metódu
 • preberanie alfanumerickej časti klávesnice, malé písmená, veľké písmená, diakritické a ostané interpunkčné znamienka a značky, nácvik písania arabských číslic, súhrné texty, úpravy textu, zvýrazňovanie textu, členenie textu
 • komunikácia, druhy komunikácie v písomnom styku
 • písanie skratiek, vysokoškolských titulov, dátumu
 • štruktúra, formálna úprava a štylizácia úradných písomností
 • úprava písomností zameraná na formálnu a obsahovú stránku podľa STN 01 6910 a úprava listov do zahraničia
 • definícia hospodárskej korešpondencie
 • úprava číselných zostáv
 • úprava textového stĺpca písomností
 • členenie textu
 • formálnosti obchodnej komunikácie
 • predtlač listových papierov na úradné a obchodné listy(STN 88 6101)
 • obálky a písanie adries na obálkach
 • príklady a nácvik
 • tvorba didaktických materiálov
 • nácvik normalizovanej úpravy obchodných listov
 • nácvik obchodných listov
   
Rozdelenie písomností
 • súkromné - neformálne, písané medzi občanmi
 • obchodné - vznikajúce z činnosti podnikateľských subjektov
    - dopyt, ponuka, objednávka, urgencia, reklamácia, faktúry, dodací list, kúpna zmluva,
    - interné písomnosti - oznámenie, smernica, doklady o pracovných cestách, prezenčné     
      listiny, zápisnice
    - písomnosti právneho charakteru - plná moc, potvrdenie, zmluva, žiadosť
 • úradné - súvisiace s činnosťou orgánov štátnej správy a územnej samosprávy
 
Písomnosti pri vytvorení pracovného pomeru
 • žiadosť o zamestnanie
 • štruktúrovaný životopis
 • motivačný list
 • pracovná zmluva
 • pracovná dohoda
 
Štruktúra listu
 • záhlavie
 • adresa adresáta
 • odvolávacie údaje
 • vlastný text listu
 • pečiatka a podpis
 • meno a funkcia
 • prílohy
 • doplňujúce údaje
 • veľkosti
 • formáty
 • typ písma pri písaní listov
 
Zásady správnej štylizácie
 • pokyny pre štylizáciu a korektorské značky v súlade s pravidlami slovenského pravopisu
 • vecnosť
 • stručnosť
 • zrozumiteľnosť
 • postupnosť
 • prehľadnosť
 • jazyková správnosť
 
Marketingové písomnosti
 • ponukové listy
 • letáky
 • plagáty
 • pozvánky
 • vizitky
   
Tabuľkový kalkulátor Microsoft Excel, ako prostriedok pre hospodársku korešpondenciu:
 • Excel ako prostriedok pre hospodársku korešpondenciu
 • pás kariet Ribbon
 • rozloženie strany
 • prostredie a jeho úpravy
 • popis objektov/zošit, hárok, bunka/
 • formátovanie – bunky, údajov, písma, ohraničenie bunky atď.
 • vzorcový panel
 • matematické operátory v exceli
 • funkcie – matematické, finančné, logické, štatistické, dátumové
 • tvorba a úprava tabuliek
 • ukotvenie záhlavia pri dlhej tabuľke
 • absolútna adresa bunky/dolárový znak/
 • oprava navonok nezmyselnej tabuľky
 • kontingenčná tabuľka
                         
Prezentačný program Microsoft PowerPoint:
 • PowerPoint v praxi
 • zásady – textová časť, obrázok, používanie farieb
 • zlaté pravidlá pri príprave prezentácie
 • praktické rady
 • tvorba prezentácie – typy prezentácie
 • motívy, prechody, animácie, časovanie
 • formátovanie pozadia, textu, obrázku
 • využívanie rozšírených možností/zvuk, film, animácie/
 • tlač snímok, osnovy, podkladov a poznámok
 • ukladanie a formáty uloženia
 
Návrat na obsah